REGULAMIN SKLEPU EWD-BHP

Sklep internetowy EWD-BHP , działający pod adresem www.ewd-bhp.pl prowadzony jest przez:
EWD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul.Droszyńskiego 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378989. Spółka posiada z kapitał zakładowy 60.000 zł opłaconym w całości, NIP 584-271-10-00, Regon 221182352.

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy EWD działający pod adresem www.ewd-bhp.pl, prowadzony przez Spółkę, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie między innymi za pośrednictwem Internetu.
Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Spółka/Sprzedawca - EWD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie, określające rodzaj i liczbę produktów.
Adres sklepu - EWD Sp. z o.o., ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk. 


§1

Przedmiot transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.ewd-bhp.pl.

2. Wszystkie produkty oferowane w EWD są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają wymagane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych EWD są podane w złotych polskich.Przy każdej cenie znajduje się informacja czy podana cena jest ceną netto czy brutto (zawierającą podatek VAT).

4. W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.

5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę. 

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych EWD nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§2

Przyjmowanie zamówień 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.ewd-bhp.pl.

2. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie można składać poprzez:
a)      wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie www.ewd-bhp.pl
b)      przesłanie zamówienia e-mailem na adres kontakt@ewd-bhp.pl
c)      przesłanie zamówienia faksem na numer +48 58 762 88 55 

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą.  

4. W zamówieniu Klient dokonuje: wyboru zamawianych towarów,wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),wyboru sposobu płatności.

5. Po dokonaniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności wiadomość e-mail:
a)        będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,
b)        zawierający ostateczny przedmiot Zamówienia , potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. 

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie sprawy i podejmuje decyzje o dalszym sposobie postępowania, w szczególności określa czy jego wolą jest częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia lub inny sposób zaproponowany przez klienta.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT. 

§3

Zmiany w zamówieniach 

1.    Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. 
2.    Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez telefoniczny kontakt ze Sklepem – nr tel. +48 58 762 88 55. 

§4

Czas realizacji zamówienia i warunki dostawy 

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. z uwzględnieniem czasu najdłuższego z podanych. 

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sklepu w Gdańsku przy ul.Droszyńskiego 15. 

3. Koszt przesyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia. Koszt przesyłki na terenie Polski wynosi:
- 10 zł netto - przedpłata, wysyłka Pocztą Polską,
- 15 zł netto - przedpłata, wysyłka kurierem,
- 15 zł netto - gotówka przy odbiorze, wysyłka Pocztą Polską,
- 15 zł netto - gotówka przy odbiorze, wysyłka kurierem. 

Zamówienia o wartości powyżej 1.500,00 zł netto nie są obciążane kosztami wysyłki. Koszt przesyłki na terenie Europy należy każdorazowo uzgodnić ze Sklepem /około 30-50 euro w zależności od wagi przesyłki i kraju przeznaczenia/. 

4. Przesyłka jest przesyłana na adres wskazany w zamówieniu. 

§5

Formy płatności 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 
a) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta 
b) przedpłata - przelew - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu lub otrzymaniu od Klienta dowodu wpłaty. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy numer 83 1600 1303 0004 1007 9225 8001 w BNP Paribas Bank Polska S.A.. Przelewu należy dokonać w najszybszym możliwym terminie po złożeniu zamówienia
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu. 

2. W przypadku nawiązania stałej współpracy istnieje możliwość ustalenia odroczonej płatności na warunkach uzgodnionych z Klientem (np. przelew 14 dni). 

3. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem. 

§6

Reklamacje 

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. 


2. Towary są objęte gwarancją producenta. W przypadku kiedy z Produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują wskazane autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Produktu. 


3. Niezależnie od gwarancji, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.). 

4. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1-3, Klient jest uprawniony do przedstawienia Sprzedawcy reklamacji. 

5. Składając reklamacje, po zgłoszeniu Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć towar na Adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy przedstawić dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny sprzedaży lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

7. W przypadku nieuznania reklamacji Sklep przedstawi stanowisko Klientowi.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 
1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy na Adres sklepu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazać oczekiwany sposób zwrotu ceny sprzedaży (np. numer konta). 


2. W ciągu 14 dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli produkt spełnia wymagania określone w § 7 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca dokona zwrotu ceny sprzedaży.

 
3.   Wskazane w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zgodnie z ustawą przywołaną w ust. 1, możliwości zwrotu nie podlegają produkty stanowiące nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania. 

§8

Dane osobowe


1.      Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 


2.      Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb EWD Sp. z o.o., nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 


3. Zatwierdzając lub przesyłając e-mailem lub faxem zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez Spółkę w celu administracyjnych służących realizacji zamówienia, rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 


4.Ponadto w przypadku podania danych osobowych Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez EWD Sp. z o.o. 
 

§9

Postanowienia końcowe 


1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a EWD Sp. z o.o. 

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Korzystający ze Sklepu występuje w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada w świetle obowiązującego prawa pełnomocnictwo, zaś reprezentowany akceptuje czynności podjęte w jego imieniu. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic. 

4.Zabrania się dokonywania zapytań oraz zakupów z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa. 

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2013 roku. 
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie